Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklepplastyczny.pl

1. Czym jest polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności sklepu internetowego www.sklepplastyczny.pl, zwana dalej Polityką, stanowi zbiór informacji o celu, sposobie przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu.
Polityka ta została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Administrator danych, Regulamin, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym w Sklepie Internetowym www.sklepplastyczny.pl
Jako Dane Osobowe należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP.

2. Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.sklepplastyczny.pl, jest:

art-serwis Radosław Domanik, 32-020 Wieliczka, Siercza 71, NIP: 683-132-89-18 zwany dalej Administratorem, będący jednocześnie Sprzedawcą.
Kontakt: info@sklepplastyczny.pl, tel. +48 12 651 51 55, 501 716 882

3. W jakim celu wykorzystujemy powierzone nam dane osobowe
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody udzielonej przez Klienta i wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem, takich jak telefon, poczta elektroniczna newsletter, fanpage sklepu, członkostwo w programach lojalnościowych, konkursach organizowanych przez Sklep.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych to:
– zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (utworzenie Konta Klienta) (dane przetwarzamy w celu prowadzenia Konta, dzięki któremu Klient składa zamówienia bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, uzyskuje dostęp do historii zakupów, programów lojalnościowych, rabatów, zarządzania swoimi zgodami.
– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe są nam potrzebne do realizacji
zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia, wysłania zakupionych produktów, jak również w razie potrzeby
skontaktowania się z Klientem w tych sprawach)
– przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
– wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji)
– przeprowadzenie konkursów, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród
– udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newslettera, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną

4. Z jakich danych korzystamy

Dane będące przedmiotem przetwarzania to :
– dane osobowe, takie jak imię i nazwisko
– dane teleadresowe, takie jak nazwa miejscowości, ulica, numer domu/lokalu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
– nazwa firmy w przypadku zakupów dokonywanych przez firmy lub instytucje
–  adres doręczenia jeżeli jest inny, niż podany w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia
– numer rachunku bankowego w przypadku dokonywania zwrotów zapłaty przez Sklep
– NIP w przypadku zakupów dokumentowanych fakturą

5. Przez jaki okres przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy kupna–sprzedaży na potrzeby realizacji zamówienia. Za zgodą Klienta, będą one przetwarzane na potrzeby komunikacji marketingowej oraz organizowanych konkursów do momentu cofnięcia takiej zgody.
Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wywiązania się z wszelkich praw przysługujących Klientowi, wynikających z zawarcia umowy kupna sprzedaży, w szczególności okresów gwarancji i rękojmi na zakupione w sklepie produkty oraz zgodnie z wymogami gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania i przechowywania.
Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych i przechowywanych przez Administratora, informacji które dane są przetwarzane i przechowywane, przeniesienia, zgodnego z prawem usunięcia i zmiany danych osobowych, cofnięcia każdej udzielonej administratorowi zgody na przetwarzanie danych.

6. Komu możemy przekazać dane osobowe.
W ograniczonym zakresie dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej przekazujemy naszym partnerom wyłącznie w celu poprawnej realizacji zamówień. Są to firmy spedycyjne, doręczające przesyłki z zamawianymi przez Klienta materiałami. Dane osobowe, dostawcy usług hostingowych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą w sklepie internetowym oraz realizujące na rzecz Administratora usługi wynikające z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji.
We wszystkich tych przypadkach powierzanie tym podmiotom danych osobowych odbywa się w oparciu o umowy lub stosowne przepisy i regulaminy, zobowiązujące strony do zachowanie poufności z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa.

7. Jak zabezpieczamy dane osobowe naszych Klientów
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Powierzone dane przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i zrozumiały dla osób, przez które zostały powierzone. Przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Formularz wypełniany przez Klienta w trakcie zakładania konta, a także proces autoryzacji (logowania) do konta użytkownika i zasobów Administratora, realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Dane służące do autoryzacji osoby korzystającej ze sklepu są szyfrowane, a dostęp do konta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

8. Jakie prawa przysługują osobie powierzającej Administratorowi swoje dane
Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– nieograniczonego dostępu i przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane i przechowywane na podstawie zgody
powierzającego
– żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z prawem
– cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem

9. Odnośniki do innych stron.
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko działań Administratora i nie bierze on odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania na stronach, do których linki mogą znajdować się na stronie Sklepu.

10. Pliki Cookies
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Rozróżniamy dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki cookies nie są odpowiedzialne za zbieranie danych osobowych, co oznacza że na ich podstawie Administrator nie jest w stanie przypisać użytkownikowi konkretnego imienia i nazwiska. Do momentu zalogowania użytkownik taki jest osobą w pełni anonimową. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej strony sklepu ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego rekomendujemy
niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, w tym Strony Internetowej, domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.
Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

11. Kontakt i podsumowanie
W celu realizacji swoich praw, wynikających z Polityki Prywatności, jak i w innych sprawach, można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
– poczty tradycyjnej: art.-serwis Radosław Domanik, ul. Nad Serafą 56, 30-64 Kraków
– poczty elektronicznej: info@sklepplastyczny.pl
– telefonicznie: +48 12 651 51 55, +48 501 716 882

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

W wypadki zmiany zapisów treści Polityki Administrator poinformuje o tym fakcie użytkowników w sposób zgodny w wymaganiami dyrektywy o ochronie danych
osobowych.